Articles de: Magdalena Font

agencia tributaria-bufeteantoniofont

Concessió de l’ajornament del deute tributari quan s’està en situació de risc social

L’article 65.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix que “ els deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu podran ajornar-se o fraccionar-se en els termes que es fixin reglamentàriament i prèvia sol·licitud de l’obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el […]

Constitueix l’arrendament d’indústria una activitat econòmica a efectes tributaris?

En l’àmbit fiscal es defineix l’activitat econòmica com l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció i/o de recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. En el cas de l’arrendament de béns immobles, la normativa tributària vigent estableix que existeix activitat econòmica quan per a l’ordenació d’aquesta […]

L’exempció en l’IRPF per als treballadors expatriats no exigeix que es produeixi tributació efectiva al país de destí

Cada vegada són més els espanyols que per motius laborals es veuen obligats a traslladar-se i/o desplaçar-se fora del territori espanyol. El procés d’internacionalització de les empreses i la necessitat de fer front la competència a nivell mundial, entre d’altres raons, fan que el fenomen de l’expatriació s’hagi convertit en una pràctica comuna. A nivell […]

Els contractes d’arrendament anteriors a 2015 poden generar el dret a la deducció per lloguer de l’habitatge habitual a l’IRPF

Com ja anunciàrem al seu moment, entre les novetats introduïdes per la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es va modificar la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (amb efectes per a l’exercici 2015), es troba la supressió de la deducció per lloguer de l’habitatge habitual. No obstant […]