Dret Laboral i de la Seguretat Social

 • Contractació laboral.
 • Acomiadaments Disciplinaris.
 • Acomiadaments Objectius (individuals, col·lectius, ERE, ERTE).
 • Tutela de Drets Fonamentals.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamacions de drets.
 • Actuacions en qualsevol tipus de procés davant els Jutjats socials, Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 • Conflictes individuals i col·lectius davant la Jurisdicció Social.
 •  Successió d’empresa. Estructuració de plantilles.
 • Negociació col·lectiva.
 • Prestacions del Règim General i prestacions de qualsevol Règim Especial de la Seguretat Social.
 • Dret Comunitari en matèria de prestacions de la Seguretat Social.
 • Seguretat i Higiene en el Treball, Comitès de Salut i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Relació Laboral de Treballadors d’Estiba i Desestiba Portuaris, Alta Adreça i altres Relacions Laborals de Caràcter Especial. Procediments sancionadors. Inspeccions de Treball i de la Seguretat Social. Reclamació per danys derivats d’Accident de Treball, no Laborals, i Malalties Professionals. Impugnació d’Actes d’Infracció Laboral. Impugnació d’Actes de Liquidació en matèria de Seguretat Social.
 • Oposició a la via de Constrenyiment.
 • Contenciós – administratiu en matèria Laboral i de Seguretat Social.
 • Mediació i Arbitratge.
 • Actuacions en els processos d’elecció sindicals.
 • Arbitratges i impugnació de Laudos Arbitrals en matèria electoral.
 • Due Diligence Laboral

Dret Civil i Mercantil

 • Contractació civil en general.
 •  Immobiliari (compravendes i negocis jurídics sobre immobles; arrendaments urbans, rústics i d’obra; propietat horitzontal; project management; responsabilitat en la construcció).
 • Contractació mercantil (contracte d’agència; franquícies; concessionaris).
 • Dret societari.
 • Reclamacions davant impagaments.
 • Responsabilitat civil (accidentis circulació; negligències professionals; sinistres en general; incompliments contractuals).
 • Família i matrimonial (unions de fet, filiació, pensions alimentàries, pàtria potestat, guarda i custòdia, règims econòmic matrimonials, separacions i divorcis, incapacitats, tuteles) Successions.
 • Dret marítim.
 • Dret Associatiu i Esportiu (clubs nàutics, associacions esportives).

Dret Tributari, Fiscal i Financer

 • Reclamacions i recursos davant òrgans administratius, Tribunals Econòmic Administratius i en la via contenciós-administrativa. Procediments sancionadors en matèria tributària i expedients de delicte contra la Hisenda Pública.
 • Inspeccions tributàries.
 • Due Diligence Tributària.
 • Operacions de reestructuració empresarial, fusions i adquisicions. Planificació fiscal dels processos successoris i donacions. Planificació tributària.
 • Empresa familiar

Dret Penal

 • Delictes contra les persones físiques o jurídiques.
 • Delictes contra l’administració pública.
 • Dret penal econòmic.
 • Dret penal del menor.
 • Responsabilitat civil derivada del delicte.

Dret Administratiu

 • Reclamacions patrimonials a l’Administració pública.
 • Procediments Contenciós-administratius en general.
 • Contractació administrativa (licitació en concessions administratives, autoritzacions administratives).
 • Tramitació i gestió administrativa.
 • Impugnació d’actes administratius.