Assessorament Fiscal i Tributari

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Impost de Societats (IS).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Impost sobre la Renda de No Residents. Duanes i Impostos Especials.
 • Assessorament específic en operacions i transaccions amb implicacions tributàries.
 • Gestió i procediment tributari.
 • Ajornaments i fraccionaments de pagament.
 • Fiscalitat de l’Empresa Familiar.
 • Fiscalitat Internacional.
 • Optimització i planificació fiscal.
 • Operacions de reestructuració empresarial.
 • Consolidació Fiscal. Assistència en Inspeccions Tributàries.
 • Due Diligence Tributària.

 

Assessorament Comptable.

 •  Comptabilitats.
 • Legalització dels llibres comptables.
 • Assessorament en la planificació i execució de qualsevol transacció amb implicacions comptables. Elaboració dels Comptes Anuals; presentació i dipòsit de les mateixes en el Registre Mercantil. Tancament comptable.
 • Comptabilitat de grups de societats (consolidació comptable).
 • Comptabilitat analítica.
 • Suport i assessorament en els processos d’auditoria financera i comptable.
 • Due Diligence Comptable.

Assessorament Econòmic – Financer

 • Anàlisi de costos.
 • Avaluació d’inversions.
 • Valoració d’empreses, actius i carteres de clients.
 • Estudis de viabilitat economicofinancera.
 • Projectes concessionals.
 • Informes i anàlisis dels estats financers.
 • Operacions de reestructuració.
 • Gestió de patrimonis.
 • Due Diligence Economicofinancera.